Kyokushinkai- dvadeset godina

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Četvrtak, 16. listopada 2014. - 10:36
Autor: 

Tro­stru­ki svjet­ski pr­vak u kyokushinkai  ka­ra­teu, je­dan od naj­bo­ljih spor­ti­sta Tiv­ta Sve­to De­ko­vić, u Do­mu kul­tu­re u Do­njoj La­stvi u ponedjeljak 20 . listopada  u 20 sati or­ga­ni­zira  obi­lje­ža­va­nje vri­jed­nih ju­bi­le­ja – 20 go­di­na od pr­vog  me­ča u ovom bo­ri­lač­kom spor­tu, 24 go­di­ne tre­ner­skog rada, kao  i 28 go­di­na ba­vlje­nja ka­ra­te­om. Kyokushinkai ka­ra­te klub Ti­vat tom  prigodom  pri­re­đu­je iz­lo­žbu osvo­je­nih me­da­lja i sport­skih pri­zna­nja. Nazočni će biti u prilici da vide brojne diplome, nagrade, pehare, koje je Deković osvojio u dosadašnjoj karijeri. Može se reči da je Deković dio povijesti ovoga sporta, jer prije ovog poznatog sportiste, bilo je ljudi koji su se ovim sportom bavili individualno, ali ne i profesionalno. Deković je proglašen za spor­ti­stu Tiv­ta 1999. i 2000. go­di­ne. Ovom prilikom želi se skrenuti pozornost mladim ljudima na zdrav život kroz bavljenje sportom s obzirom na to da je tehnologija zauzela veliki dio svakodnevnog života. Ta noć će  biti  posvećena ne samo članovima, već će to biti motivacija mladim ljudima i roditeljima da se djeca usmjeravaju na pravilan način i da im se pokaže što je sve kroz borilačke sportove moguće.